อ.ตือ นายสมเกียรติ แซ่เต็ง ผู้สร้างเกษตรกร จังหวัดตราด

กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นของโรงเรียน เขาน้อยวิทยาคม จัดตั้งขึ้นเพื่อให้สมาชิกกลุ่มพัฒนาตนเองด้านการเกษตร เพิ่มทักษะ สืบทอดอาชีพการเกษตร การบริหารบริหารกลุ่ม ผลสำเร็จในการดำเนินงานของกลุ่ม ของอาจารย์ที่ปรึกษาของกลุ่ม ด้วยการยึดถือคติของเขา “การสร้างเกษตรกรที่ดีคนหนึ่งเริ่มสร้างได้โดยการปลูกจิตสำนึกรักการเกษตรให้แก่เด็กนักเรียน” เป็นที่มาของการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร อ.สมเกียรติ มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการวางแผนแนวทางจัดการกลุ่ม ร่วมกับสภายุวเกษตรกรให้คำแนะนำปรึกษากิจกรรมที่สมาชิกดำเนินการ โดยวิธีการสอน จะใช้วิธีการตลาดนำการผลิต สอนให้เด็กคิดอยู่เสมอว่าทำอะไร ทำแบบไหน ทำอย่างไร แล้วขายที่ไหน นอกจากนี้นับตั้งแต่จัดตั้งกลุ่ม อ.สมเกียรติ ได้พัฒนาระบบกระบวนการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอยู่ตลอดเวลา เช่น การนำระบบบริษัทจำลองมาใช้กับกลุ่มยุวเกษตรกร ระบบสหกรณ์ และการประยุคต์ใช้วิชาการเรียนการสอน เช่น โครงงานมาปรับใช้กับกิจกรรมยุวเกษตรกร อ.สมเกียรติ ยังมีกิจกรรมการเกษตรอยู่ที่บ้าน คือการเพาะเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับ เพาะเลี้ยงกล้วยไม้ เฟิร์น ได้ถ่ายทอดความรู้นี้ให้แก่เด็กๆ จึงเป็นที่มาของการเป็นที่มาของการจัดตั้งกลุ่ม

ผลงานของ อ.ตือ

  1. รางวัลครู-อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการยุวชนประกันภัย ชนะเลิศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2559.
  2. รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
  3. ชนะเลิศการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3รายละเอียดผลงาน
  4. รางวัลผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
  5. รางวัลครูที่ปรึกษา รองชนะเลิศ ระดับภูมิภาค โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2559
  6. รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่21
  7. รางวัลครู-อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2558
  8. รางวัลผู้ที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับภูมิภาค ประจำปี 2558 ด้านพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  9. ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรดีเด่น ระดับภาคปี 2558

สุดท้ายนี้ฝาก ร้านบ้านเพื่อนเปิด มีส่วนลดให้ทุกท่านนะครับ กรุณา add line >>>>>>>> https://lin.ee/mejlzNs เพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายนะคร้าฟ

กดเพิ่มเพื่อน คลิกที่ไอค่อนได้เลยคร้าฟ